info@adverem.nl
+ 31 (0)6-55 17 33 76

Privacyverklaring


Adverem,
gevestigd aan Juliana Bernhardlaan 8, 6432 GW  Hoensbroek,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Juliana Bernhardlaan 8
6432 GW  Hoensbroek
T: +31 45 5564 16 15
W: www.adverem.nl
E: info@adverem.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adverem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adverem.nl.

Beginselen verwerking
Adverem volgt de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens, zoals deze in de wet zijn gesteld. Dit zijn:
–    Rechtmatig, behoorlijk en transparant: De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijke eisen. Adverem gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zal u daarover adequaat informeren op het moment dat uw persoonsgegevens worden opgevraagd.
–    Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden: Persoonsgegevens worden door Adverem uitsluitend verwerkt als dat volgens de wet is toegestaan (grondslag). Naast een wettelijke eis tot verwerking of de noodzaak in verband met het nakomen van een overeenkomst met u, geldt ook uw toestemming als wettelijke grondslag.
–    Niet meer of langer dan noodzakelijk: Adverem verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of nakoming van de overeenkomst die met u is gesloten. Als gegevens niet meer nodig zijn worden ze gecontroleerd verwijderd.
–    Juist, actueel en vertrouwelijk: Adverem zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en controleert periodiek of de persoonsgegevens nog juist en betrouwbaar zijn. Medewerkers van Adverem en toeleveranciers van Adverem zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht als zij persoonsgegevens verwerken.
–    Passende technische en organisatorische beveiliging: Adverem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging en eist dat ook van betrokken organisaties zoals leveranciers.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Adverem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Adverem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–    Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
–    Adres, postcode, woonplaats
–    Telefoonnummers en e-mailadressen en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
–    Geboortedatum
–    Geboorteplaats
–    Salarisgegevens
–    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonische contacten
–    IBAN/Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens
Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is Adverem vanuit de wet verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs (zijnde: paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) is daarnaast verplicht vanuit de loonheffingen . De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Adverem uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Gevoelige persoonsgegevens
Het samenstellen van diverse soorten financiële-en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken vormt de kern van de dienstverlening van Adverem. Dit soort documenten wordt, evenals adviesdossiers, aangemerkt als ‘gevoelige persoonsgegevens’ waarmee uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Doelen
Zoals elke organisatie heeft Adverem persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening brengt daarnaast met zich mee dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van de producten en diensten die Adverem aan haar klanten levert.

De wet stelt voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Adverem gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd. Hieronder worden de verschillende doelen genoemd waarvoor Adverem persoonsgegevens verwerkt:
–    opdrachtaanvaarding en -continuatie
–    het voeren van loon- en financiële administraties
–    het samenstellen van financiële verantwoordingen
–    het beoordelen of controleren van historische financiële informatie
–    het verzorgen van fiscale aangiften
–    overige overeengekomen diensten
–    het onderhouden van contacten met u

Grondslagen:
Adverem verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
– uitvoering van een overeenkomst met u
– op grond van een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld fiscale wetgeving of in het kader van de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering van Terrorisme.
– in het kader van het algemeen belang of openbaar gezag

Geautomatiseerde besluitvorming
Adverem neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adverem) tussen zit. Adverem gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
–    Boekhoudprogramma ten behoeve van het verwerken van financiële gegevens
–    Rapportgenerator ten behoeve van het opstellen van financiële verantwoordingen
–    Fiscale aangiftesoftware ten behoeve van het opstellen en indienen van fiscale aangiften

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Adverem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, een en ander met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Dienstverlening door derden
Adverem schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen, maar ook organisaties voor archiefbeheer, waaronder vernietiging, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners.

De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Adverem. Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Adverem zal uw gegevens niet verkopen aan derden. Uw persoonsgegevens worden door Adverem nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM, organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben.

Adverem deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een sub-verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adverem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Adverem uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Adverem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adverem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mario.scholtis@adverem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Adverem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit­persoonsgegevens/tip-ons.